Politika privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

( OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI )

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS” br.87/2018 – u daljem tekstu: “Zakon”), pružamo Vam sledeća obaveštanja i informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje se odnose ili mogu odnositi na Vas (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose).

Rukovalac podataka

Privredno društvo WERSIRIUS DOO, ul. Jeremije Živanovića 64, 18000 Niš, MB: 21660787, PIB: 112374971.

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona zaštiti podataka o ličnosti, imenovano je lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, na sledeće adrese:

E-pošta: milos@uzmikredit.com

Pošta: Pavla Labata 50b, Voždovac, 11000 Beograd 

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Portal obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

– Osnovne podatke

– Kontakt podatke

– Podatke o zaposlenju i imovini

– Podatke o porodičnom statusu i članovima porodice (u slučaju kreditinih proizvoda za fizička lica).

Svrha obrade i pravni osnov obrade

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtevima dostavljenim preko naše web stranice.

U skladu sa članom 23. Zakona i saglasnosti Lica na koje se podaci odnose, Portal prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti u cilju:

  • Pronalaženja najbolje ponude za zaključenje ugovora o kreditu između Lica na koje se podaci odnose kao korisnika kredita i banaka posredstvom ovog internet portala;
  • Izvršavanja pravnih obaveza Portala (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima kojima se uređuje poslovanje banke);
  • Ostvarenja legitimnih interesa Portala ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (npr. prenos podataka eksternom obrađivaču radi modeliranja segmenata klijenata kako bi im se ponudili proizvodi koji odgovaraju profilu njihovih potreba);
  • Promocije / prodaje proizvoda i usluga (direktni marketing) određenih uz pomoć tehnika profilisanja, u slučaju postojanja saglasnosti lica na koja se podaci odnose.

Imajući u vidu navedeno, Rukovalac prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti u cilju pronalaženja najbolje ponude za zaključenje ugovora o kreditu između Lica na koje se podaci odnose kao korisnika kredita i banaka posredstvom ovog internet portala, u skladu sa potrebama Lica, brzo i lako i bez čekanja redova i nepotrebnog gubljenja vremena, a sve u interesu lica na koje se podaci odnose, ili preduzimanja radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose, a pre prikupljanja ponuda za zaključenje ugovora i na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose. U slučaju nedostavljanja neophodnih podataka, Portal nije u mogućnosti da stupi u pretragu.

Dostavljanje podataka za svrhe promocije/prodaje proizvoda i usluga (direktni marketing) određenih uz pomoć tehnika profilisanja, nije neophodno u cilju postupanja Portala i pronalaženja najbolje ponude za zaključenje ugovora o kreditu između Lica na koje se podaci odnose kao korisnika kredita i banaka posredstvom ovog internet portala, te je obrada ovih podataka predviđena samo u slučaju postojanja saglasnosti Lica na koje se podaci odnose.

Podaci o ličnosti će biti prikupljeni i obrađeni jedino i isključivo ukoliko iskažete interesovanje za zaključenje ugovora o kreditu posredstvom ovog portala. 

Rukovalac će prikupljati ponude banaka jedino ukoliko mu Lice na koje se podaci odnose kao potencijalni Korisnik kredita da izričitu saglasnost da u njegovo ime, za njegov račun i njegove potrebe može prikupljati ponude, dostavljati mu ponude banaka, rešavati njegove reklamacije i eventualne dodatne zahteve i slati mu oglasne poruke. 

Rukovalac će prikupljati ponude banaka jedino ukoliko mu Lice na koje se podaci odnose kao potencijalni Korisnik kredita da izričitu saglasnost da njegove podatke o ličnosti dostavi zainteresovanoj banci, kako bi se mogla uveriti u njegovu kreditnu sposobnost i ispunjenost uslova za izdavanje kredita.

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih ovom obaveštenja. Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na web stranici, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Obaveštenju.

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtevu.

Rukovalac će imati pristup ponudi banke u vezi sa podnetim zahtevom, odnosno karakteristike odobrenog kredita, u smislu iznosa kredita, perioda otplate, kamatne stope i ostalih elementa ugovora o kreditu, jedino na osnovu izričite saglasnosti Lica na koje se podaci odnose kao potencijalnog Korisnika kredita.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

Kolačići

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše web stranice, kao i radi unapređenja web stranice i poslovanja Portala, Portal koristi kolačiće.

Prilikom pristupa web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obaveštenje o kolačićima sa linkom ka ovom Obaveštenju. Korišćenje web stranice podrazumeva da ste se saglasili sa upotrebom kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Primaoci podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti mogu biti otkriveni:

• bankama, sa kojima Rukovalac ima zaključen Ugovor o saradnji.

• trećim licima koji nastupaju u ime Rukovaoca kao obrađivači podataka. U ovim slučajevima, takva treća lica mogu da koriste vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa našim instrukcijama u skladu sa ugovorom o obrađivanju podataka i sa uslovima predviđenim Zakonom i

• državnim organima i organizacijama, u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima i nadležnostima tih organa i organizacija i njihovih službenih lica.

Iznošenje Podataka o ličnosti u drugu državu

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju, neće se iznositi u druge države ili međunarodne organizacije.

Rok čuvanja Podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti neće biti čuvani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni.

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do isteka roka ili do opoziva pristanka i brišu bez nepotrebnog odlaganja nakon opoziva.

U slučaju da su Podaci o ličnosti neophodni za druge opravdane svrhe (npr. za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i sl.) mogu se obrađivati i duže vreme nego što je određen rok za čuvanje.

Način korišćenja Podataka o ličnosti

Rukovalac će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, korišćenje, stavljanje na uvid, objavljivanje, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih Podataka o ličnosti, isključivo za napred navedene potrebe Rukovaoca.

Prava lica na koje se odnose podaci o ličnosti

Korisnik zadržava pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku, izmenu ili brisanje svojih Podataka o ličnosti, kao i da ograniči njihovu obradu, pravo na prigovor na obradu podataka ukoliko se ista vrši suprotno Zakonu, kao i pravo na prenosivost podataka drugom rukovaocu. Ovo pravo takođe podrazumeva i pravo na dopunu podataka, davanjem dodatne izjave.

Navedena prava možete ostvariti slanjem zahteva na e-mail Rukovaoca ili izmenom Vašeg korisničkog naloga.

Rukovalac će obavestiti lice na koje se podaci odnose i obrađivača o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana o dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

Pravo na opoziv Pristanka

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku opozove svoj pristanak u vezi sa Podacima o ličnosti koji se prikupljaju na osnovu pristanka, dostavljanjem pisane izjave Rukovaocu.

 

Opoziv pristanka ne utiče na dotadašnju obradu, već ima dejstvo ubuduće, a Rukovalac je dužan obavestiti lice na koje se podaci odnose o posledicama opoziva.

Prava u slučačaju zabranjene obrade

U slučaju da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju na nedozvoljen način u smislu Zakona, Korisnik ima pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Iznošenje Podataka o ličnosti

Vaši Podaci o ličnosti se neće iznositi, osim u svrhe i na način kako je napred predviđeno.

Ostale bitne informacije

Isključivo pravo na obrađivanje Podataka o ličnosti imaju samo ovlašćena lica kod Rukovaoca i to u obimu koji je neophodan za izvršenje prava i obaveza koje proističu iz odnosa sa licem na koje se podaci odnose. Rukovalac je u obavezi da Podatke o ličnosti čuva kao poverljive. Rukovalac će u tu svrhu primeniti različite tehničke, organizacione i personalne kriterijume u zavisnosti od vrste obrade podataka. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva uvid u svoje Podatke o ličnosti, upućivanjem pisanog zahteva, žalbe, prigovora, zahteva za brisanje ili promenu Podataka o ličnosti ili zahteva za dodatnim informacijama u vezi sa evidentiranjem Podataka o ličnosti i to licu za zaštitu podataka o ličnosti.

Scroll to Top