Opšti uslovi poslovanja i uslovi korišćenja portala Uzmikredit

Ovim Opštim uslovima poslovanja i uslovima korišćenja portala Uzmikredit uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem portala Uzmikredit, kako putem web stranice www.uzmikredit.com, tako putem mobilne aplikacije Uzmikredit.

Za potrebe ovog dokumenta pod nazivom Opšti uslovi poslovanja i uslovi korišćenja portala Uzmikredit, biće upotrebljavani pojedini izrazi koji bliže opisuju određene pojmove, na način kako sledi:

Portal će označavati web stranicu ili mobilnu aplikaciju Uzmikredit, koja omogućava korisnicima pronalaženja najbolje ponude za zaključenje ugovora o kreditu bilo koje vrste, između korisnika i banaka, a posredstvom ovog portala;

Korisnik će označavati svako fizičko lice koje kreira korisnički nalog na portalu, bez obzira na to da li koristi bilo koje usluge koje portal nudi posredstvom web stranice ili mobilne aplikacije;

Društvo će označavati Privredno društvo WERSIRIUS DOO, ul. Jeremije Živanovića 64, 18000 Niš, MB: 21660787, PIB: 112374971.

Banka će označavati poslovnu banku sa kojom društvo ima zaključen ugovor o saradnji u cilju pružanja usluge posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu bilo koje vrste, između korisnika i banaka, a posredstvom portala.

Opšti uslovi će označavati ove Opšte uslove poslovanja i uslove korišćenja portala Uzmikredit, sa svim njegovim sastavnim delovima i prilozima, te budućim izmenama i dopunama;

Usluge će označavati sve vrste usluga koje društvo pruža korisnicima posredstvom portala, kako preko web stranice, tako preko mobilne aplikacije, sve u cilju pronalaženja najbolje ponude za zaključenje ugovora o kreditu između korisnika i banaka, u skladu sa potrebama korisnika, brzo i lako i bez čekanja redova i nepotrebnog gubljenja vremena, a sve u interesu korisnika.

Najbolja ponuda podrazumeva najpovoljniju prikupljenu ponudu informativnog karaktera u skladu sa potrebama korisnika od banaka sa kojima društvo ima zaključen ugovor o saradnji, u smislu iznosa koji je potrebno vratiti nakon isteka ugovora o kreditu, period otplate i druge, ne predstavljajući pritom ponudu u smislu člana 17. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Pristupom na portal Uzmikredit i kreiranjem naloga ( registracijom ) na portalu, korisnik prihvata odredbe opštih uslova poslovanja i uslova korišćenja portala Uzmikredit, kao ugovora po pristupu koji se zaključuje između društva kao pružaoca usluga informativnog karaktera i svakog pojedinog korisnika portala, sve u cilju pronalaženja najbolje ponude za zaključenje ugovora o kreditu između korisnika i banaka, u skladu sa potrebama korisnika, brzo i lako i bez čekanja redova i nepotrebnog gubljenja vremena, a sve u interesu korisnika.

Društvo omogućava korišćenje portala, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovom dokumentu.

Korisnik je u obavezi da prilikom registracije unese tačne i potpune lične podatke. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo lice koje je podatak unelo.

Korisnik prilikom kreiranja naloga ( registracije ) samostalno bira lozinku i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje portala putem pristupnih podataka. 

Svakom pojedinom prijavom na portal, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na portalu i mogućnost unosa podataka u ponuđena polja. Registrovani korisnik unete podatke, odnosno profile parametara može da podešava sam prema svom nahođenju i svojim trenutnim potrebama.

Kreiranjem naloga ( registracijom ) i unošenjem podataka i parametara i podnošenjem zahteva, korisnik potražuje od portala i ovlašćuje portal da od banaka sa kojima ima zaključen ugovor o saradnji pronađe najbolju i najpovoljniju ponudu za zaključenje ugovora o kreditu između korisnika i banaka, a u skladu sa potrebama korisnika. U skladu sa tim korisnik je saglasan da portal nakon podnošenja zahteva od strane korisnika, dostavi bankama podatke i parametre unete od strane korisnika, u gore navedene svrhe. U svrhu realizacije i zaključenja ugovora o kreditu portal može da zahteva od korisnika dodatne informacije i podatke.

Portal dostavlja i prenosi podatke, informacije i parametre koji su uneti na ime korišćenja usluga pritom ne vršivši ni na koji način odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzimajući ili menjajući podatke unete u sadržaj podataka ili dokumenata.

Nakon prikuljanja ponuda od strane banaka, korisnik putem elektronske pošte od strane portala dobija najbolje i najpovoljnije prikupljenje ponude i poslovno ime banke ili banaka. Portal će nastojati da korisniku pruži svu moguću logistićku pomoć i podršku u pogledu razjašnjenja uslova iz prikupljenih ponuda, kao i pomoć i podršku u komunikaciji sa ovlašćenim licem odabrane banke, ukoliko korisnik to zahteva. Prihvatanjem ovih uslova korisnik se saglašava da će pružanje takve pomoći i podrške biti isključivo informativnog karaktera, te da nikako neće biti od uticaja za samostalni odabir banke, sa kojom će korisnik eventualno zaključiti ugovor o kreditu.

Portal, odnosno društvo, ne predstavlja instituciju za usluge kreditiranja i davanja zajmova, niti pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge bankarske ili finansijske usluge, osim usluge informativnog pružanja ponuda opisanih ovim uslovima. Prikupljene ponude su informativnog karaktera, te konačnu odluku o odabiru banke sa kojom će stupiti u kreditno-pravni odnos pada na korisnika. Društvo i portal nisu ugovorna strana u kreditnom pravnom poslu između korisnika i banaka, niti snose odgovornost ukoliko korisniku ne bude odobren kredit ili ukoliko dođe do odstupanja u ponuđenim uslovima kredita u odnosu na pronađenu ponudu. 

Nakon zaključenja ugovora o kreditu posredstvom ovog portala, korisnik je se obavezuje da obavesti društvo o zaključenju ugovora o kreditu i o isplati sredstava po zaključenom ugovoru o kreditu sa bankom sa kojom je došao u vezu posredstvom portala.

Svako korišćenje portala koje nije u skladu sa ovim uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža društvo preko portala i kršenjem Opštih uslova poslovanja i uslova korišćenja portala Uzmikredit. 

Registrovani korisnik može u bilo koje vreme i bez bilo kakvog razloga ili obrazloženja ukinuti svoj nalog podnošenjem zahteva za brisanje korisničkog naloga.

Društvo ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni Opšte uslove poslovanja i uslove korišćenja portala Uzmikredit, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na web stranici portala i poslati ih elektronskim putem svim registrovanim korisnicima i bankama, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor da ne prihvata nove uslove poslovanja i uslove korišćenja, smatraće se da je saglasan sa novim Opštim uslovima poslovanja i uslovima korišćenja portala Uzmikredit. Sa druge strane, ukoliko već registrovan korisnik izričito naznači da ne prihvata nove uslove, smatraće se da mu je prestao korisnički status, te se gase sva njegova dosadašnja prava i obaveze, a ugovorni odnos društva i korisnika raskida, pritom ne diraći dotadašnja stečena prava i obaveze društva i korisnika.

Ovi Opšti uslovi poslovanja i uslovi korišćenja portala Uzmikredit počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na web stranici i mobilnoj aplikaciji portala.

Scroll to Top